Flexible, safe & strong

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych ( dalej : Administrator) jest firma „VERONI” z siedzibą w Wąbrzeźnie / REGON : 870279497,
NIP: 878-000-30-75/
a) adres: ul. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-200 Wąbrzeźno
b) telefon : 56 688 00 39
c) e-mail: veroni@veroni.com.pl
2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.u. z 2002 r. Nr. 101,poz.926 z późn. zm.) informuję , iż dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów wykonania umowy jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) przetwarzanie danych osobowych takich jak ( imię , nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, adres firmy ) jest niezbędna , aby Firma „VERONI” mogła oferować i dostarczać swoim klientom produkty;
c) administrator gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
3. Kategorie odbiorców , którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione:
– dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej firmy „VERONI” –będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Firma „VERONI” dołoży wszelkich starań , aby dane nie były dostępne dla osób trzecich.
4. Realizacja praw:
a) informuję, że przysługuje Ci prawo wglądu do danych oraz uzupełnienia, uaktualnienia oraz żądania prostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia , że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe ;
b) ponadto informuję, że Administrator danych osobowych tj. Firma „VERONI” dołoży wszelkich starań , aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.